Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

1. srpna 2019

Na základě zákonné povinnosti bych vás ráda informovala o tom, jaké osobní údaje o vás zpracovávám, za jakým účelem, či jaká práva v jejich souvislosti můžete uplatnit.

Správcem vašich údajů je Martina Tomková, adresa podnikání: Zahradní 453, 373 12 Borovany, IČO: 07089546.

Kontakty: info@maitriyoga.cz | +420 608 043 160

Předmětem zpracování jsou vaše údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa, telefon, email, foto) za účelem informování o organizačních záležitostech a nabídkách týkajících se mých lekcí jógy, jógových workshopů, víkendových seminářů či vystavení faktury za mé služby.

Kontaktní informace jsem od vás získala jedním z následujících způsobů:

 • emailem, který jsem od vás obdržela na info@maitriyoga.cz
 • vaším osobním sdělením
 • telefonickým kontaktem

Vaše údaje uchovávám po dobu, kdy aktivně navštěvujete lekce nebo po dobu nezbytně nutnou z účetního hlediska. Pokud chodit přestanete a pauza bude delší než 3 roky, vaše údaje odstraním.

Při zpracování vašich osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Právo na přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů (v tomto případě mě kontaktujte na info@maitriyoga.cz, ve lhůtě 30 dnů doložím, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a za jakým účelem).
 • Právo odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Jakmile od Vás takový požadavek obdržíme, zajistíme, aby již nedocházelo ke zpracování osobních údajů, které bylo na předmětném souhlasu založeno.
 • Právo na jejich opravu nebo výmaz (být zapomenut). V jistých případech máte právo na to, abych vymazala vaše osobní údaje. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. Učiním tak, pokud jsou pro to splněny podmínky a zpracování není nadále nezbytné pro splnění zákonné povinnosti (např. evidence daňových dokladů po lhůtu stanovenou zákonem).
 • Právo na omezení zpracování. Máte právo požadovat, abych v určitých případech a na jistý čas (nikoli natrvalo, na rozdíl od práva na výmaz) omezilarozsah či účel zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů. Máto právo požadovat, abych vaše osobní údaje, které o vás zpracovávám, předala v běžně používané a strojově čitelné podobě jinému správci.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Pokud se domníváte, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Pokud bych potřebovala vaše osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je ten, pro který jsem je získala (např. na žádost úřadů), budu vás o tomto účelu informovat předem.

Na mých akcích se můžete setkat s formulářem, jehož podpisem vyjádříte souhlas s použitím fotografií k další propagaci pouze mých služeb. V případě, že souhlas udělíte, fotografie mohou být použity na prezentaci mých aktivit na webu, Facebooku a letáčcích. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.