Provozní řád

Provozovatel:
Martina Tomková
Zahradní 453
373 12 Borovany
IČ: 07089546
(dále jen "Provozovatel")

Adresa provozovny:
Maitrí yoga studio, Na Sadech 1854/29, 370 01 České Budějovice
Provozní doba dle aktuálně platného rozpisu lekcí viz: www.maitriyoga.cz/rozvrh (upřesnit)

Kontaktní údaje:
E-mail: info@maitriyoga.cz
Tel.: 608 043 160
Facebook: https://www.facebook.com/Maitr%C3%AD-yoga-studio-1415916068532968/

Provozní řád

1.
Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem Maitrí yoga studia. Zakoupením jednorázového vstupu, permanentky, kurzu, workshopu potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

2.
Ke vstupu do prostor jóga studia a využívání jeho služeb či zařízení opravňuje klienta řádně uhrazené vstupné. Každý klient je povinen se při vstupu prokázat permanentkou, potvrzením o úhradě kurzu nebo si zakoupit jednorázovou lekci. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách studia.

3.
Jógové lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných lektorů a každý klient je povinen dbát jejich pokynů vztahujících se ke cvičení a cvičebním pomůckám.

Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách či na Facebooku.

4.
Vstup do studia je povolen pouze bez obuvi. Pro odložení obuvi je určené místo v prostorách šatny. Prosíme, dostavte se na lekce alespoň 10 minut před začátkem. Studio nemá recepci, jakmile lektor zahájí lekci, nebudete již do studia vpuštěni.

5.
Klientům jsou k dispozici šatny, které jsou během lekce uzamčené. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatně (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti Provozovatele a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

6.
Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí.

7.
Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Studio nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.

Každý klient je povinen dodržovat pokyny lektora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit přítomnému lektorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.

Základní lékárnička první pomoci je umístěna v kanceláři, jež je součástí studia.

8.
Po skončení lekce musí po sobě každý klient uklidit vypůjčené pomůcky.

9.
Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách studia.

V prostorách jóga studia je zakázáno:kouřit či jinak manipulovat s otevřeným ohněm, požívat alkoholické nápoje či jiné omamné či psychotropní látky. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat vybavení a prostory studia.

10.
Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

11.
V případě nedodržení Provozního řádu může být klient ze studia vykázán personálem studia.

12.
Tento Provozní řád je platný a účinný ode dne 1. srpna 2019.