Proč vzdáváme poctu Pataňdžalimu?

21.04.2020

Lekce Iyengar jógy zpravidla začínají invokací (vzdáním pocty, poděkováním) Pataňdžalimu a též v Maitrí yoga studiu jste se mohli v úvodu některých lekcí s invokací setkat. Zpívání invokace samozřejmě není povinné, někteří se ke zpěvu přidávají nahlas, někteří pouze sedí v klidu a zpívají v duchu.

Český přepis textu invokace ze sanskrtu:

Jógéna čittasja padéna váčám
malam šarírasja ča vaidjakéna
jó'pákaróttam pravaram munínám
Pataňdžalim práňdžaliránatósmi

ábáhu purušákáram
šankhá čakrási dhárinam
sahasra širasam švétam
pranamámi Pataňdžalim

Možná vás napadla otázka, proč a za co vlastně děkujeme zrovna Pataňdžalimu? Kým byl? Jaký je jeho původ?

Historicky mohl žít Pataňdžali někdy mezi 500 - 200 let př. n. l., ale vše, co o něm víme, vychází z legend. Je znám především jako autor Jóga súter, 196 aforismů o józe, které pokrývají všechny aspekty lidského života počínaje pravidly chování až po poznání svého vlastního Já. Tento mistr jógy jógu nevymyslel, "pouze" ji v sútrách kodifikoval. Jeho dílu o józe, tedy o mentálním a duchovním vývoji člověka, předcházela další dvě velká díla, a to komentář ke gramatice sanskrtu, klasické dílo určené pro kultivaci jazyka, následovaný knihou o áyurvédě, nauce o životě a zdraví. Tato tři Pataňdžaliho díla se zabývají vývojem člověka jako celku - v myšlení, v jazyce i v činech a všechny tři jsou zmíněná v první části invokace. V neposlední řadě mu vzdává hold mnoho indických klasických tanečníků jako velkému tanečníkovi. Lze tedy shrnout, že Pataňdžali byl významnou osobností s velmi širokým záběrem.

Legenda o původu Pataňdžaliho
Jednoho dne seděl Višnu na Ádišéšovi, pánovi hadů, a sledoval okouzlující tanec Šivy. Višnu byl tanečními pohyby Šivy tak pohlcen, že jeho tělo začalo vibrovat v jejich rytmu. Vibracemi Višnu ztěžkl tak, že Ádišéša se začal cítit nepříjemně, lapal po dechu a byl na pokraji zhroucení. Když tanec ustal, Višnu byl opět lehčí. Ádišéša byl tou změnou ohromen a ptal se Višnua na příčinu vibrací. Višnu vysvětlil, že elegance a vznešenost Šivova tance vytvořily vibrace v jeho vlastním těle, díky nimž tělo ztěžklo. Ohromený Ádišéša se toužil též takový tanec naučit. Na Šivův příkaz se však nejprve musel narodit na zemi a napsat komentář ke gramatice. Poté se teprve mohl zdokonalovat v umění tance.

Ádišéša začal meditovat, aby si vybral na zemi správné rodiče. Ve vizi spatřil jogínku Goniku, která toužila po synovi, kterému by mohla předat své znalosti a moudrost. Gonika se modlila k bohu slunce, zavřela oči, meditovala a jako obětinu bohu nabídla vodu v sepjatých dlaních. Když otevřela oči, s překvapením spatřila ve svých dlaních malého hádka, který na sebe brzy vzal lidskou podobu a požádal jí, aby jej přijala jako svého syna. To udělala a pojmenovala jej Pataňdžali.

Pata znamená v sanskrtu padající, aňdžali pak spojené dlaně. Pataňdžali je tedy ten, kdo spadl do spojených dlaní. Je inkarnací Ádišéši na zemi.

Popis vzhledu Pataňdžaliho včetně jeho symbolů je obsahem druhé části invokace.
Pataňdžali bývá zobrazován od pupku nahoru jako člověk, od pupku směrem dolů jako tři a půl krát obtočený had. Trojí obtočení symbolizuje tři písmena mystického symbolu   A U M (ॐ) a vztahuje se ke třem aspektům Boha jako stvořitele, udržovatele a ničitele, Boha, který je všudypřítomný, všemohoucí, vševědoucí. Poloviční obtočení symbolizuje půlměsíc nad Aum. Trojí obtočení také reprezentuje tři kvality (guny) přírody, a to sattva, rajas, tamas, půlměsíc pak transcendentní stav.

V levé ruce třímá lasturu, symbol bdělosti, pozornosti a připravenosti čelit nevyhnutelným překážkám na cestě jógy. V dřívějších dobách se na lasturu troubilo jako varování před nebezpečím a katastrofou (tak, jako dnes využíváme sirény). Je také symbolem vědění. Disk v jeho levé ruce představuje zničení nevědomosti s využitím největšího úsilí a je symbolem ochrany. Meč zastrčený za pasem směřuje k odseknutí se od ega, pýchy a pocitu "Já", což jsou hlavní překážky zastírající čisté bytí. Je to meč vědomosti, který přetne nevědomost. Tyto tři zbraně - lastura, disk a meč - poukazují též na kontrolu těkavé mysli, odstranění překážek a zbavení se utrpení skrze praxi jógy.

Nad hlavou se Pataňdžalimu rozprostírá jako deštník tisícihlavá kobra (sahasra širasam švétam) symbol ochrany od Adišéši, krále hadů. Dlaně spojené v átmaňdžali mudře představují oddanost Bohu. Pataňdžali tak korunou tvořenou z hadů dává najevo, že je naším ochráncem, že můžeme zničit zlo skryté uvnitř sebe samých mečem jógy, na cestě jógy (sádhana) očistit sami sebe a najít Duši uvnitř sebe samých. Nabádá nás pohybovat se na cestě jógy jako had. Intenzivně, tiše a rychle.

Teprve když se naše ego začne rozpouštět, můžeme uzřít velikost inspirativního učení jednoho z nejoriginálnějších myslitelů. Stejně jako řeka ztrácí svou identitu, když splyne s mořem, spojme se i my skrze svou praxi s řekou planoucího světla jógy, předané Pataňdžalim.

Zdoje:
B. K. S. Iyengar, Light on the Yoga Sútras of Patanjali
https://www.iyengaryogaamsterdam.com/?p=909